ActAssist
HomeDienstenLoginContact

Download Brochure

In verband met recente ontwikkelingen inzake waardering van pensioenen onder RJ271 is deze dienst momenteel niet beschikbaar

Berekeningen en rapportages die gebaseerd zijn op de exacte per de
balansdatum geldende bestandsgegevens zijn relatief kostbaar, terwijl
in bepaalde situaties volstaan kan worden met een projectie van eerder
berekende resultaten. Zowel ten behoeve van budgettering alsook voor
de definitieve verslaglegging kan dit zinvol zijn.

Ongeacht of de eerdere berekeningen door ActAssist zijn uitgevoerd of
door een ander actuarieel bureau, kan met behulp van een te downloaden
applicatie een schatting gemaakt worden van de balanspositie en de voor
het volgende boekjaar geldende jaarlast. De schatting wordt mede uitgevoerd op basis van door ActAssist gemaakte analyses van het verloop van voorziening bij diverse economische scenario’s.

De werkwijze is als volgt:

Download applicatieDownload applicatie om gegevens in te voeren;   
Voer de gegevens in;
Stuur de excelsheet via E-mail naar ActAssist (E-mail adres is vermeld in applicatie).
Op basis hiervan wordt de projectie en rapportage gemaakt, die binnen enkele dagen wordt toegezonden.

De kosten hiervoor bedragen € 160,- (excl. BTW).